Wybierz kategorię

Zbiór cytatów i sentencji

#Z1876
Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą!
#Z1877
Żyj tak, jakby ten dzień miał być Twoim ostatnim
#Z1878
Żyj tak, aby gdy umrzesz, Twoim przyjaciołom zrobiło się nudno.
#Z1879
Bo dobry człowiek w mętnych zdarzeń tłumie, właściwą ścieżkę zawsze znaleźć umie. -Johan Wolfgang von Goethe.
#Z1880
Dum spiro, spero - póki oddycham, nie tracę nadziei.
#Z1881
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - Musisz żyć dla drugiego, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.
#Z1882
Carpe Diem - Chwytaj dzień
#Z1883
Ab alio exspectes, alteri quod feceris - co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego.
#Z1884
Ad multos annos! - wielu lat życia.
#Z1885
Ad perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę.
#Z1886
Accípere praestat quam inferre iniúriam – Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.
#Z1887
Ad impossibília nemo obligatur – Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
#Z1888
Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus – Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)
#Z1889
Aliena vítia in óculis habemus, a tergo nostra sunt – Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. (Seneka)
#Z1890
A tuo lare íncipe – Zaczynaj od siebie.
#Z1891
Audaces fortuna iuvat – Śmiałym szczęście sprzyja.
#Z1892
Audi multa, loquere pauca – Słuchaj dużo, mów mało.
#Z1893
Audi, vide, sile – Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie.
#Z1894
Auribus frequenitius quam lingua utere – Uszu używaj częściej niż języka.
#Z1895
Aut ne tentaris aut pérfice – Albo nie próbuj, albo dokonuj.
#Z1896
Cognosce te ipsum – Poznaj samego siebie.
#Z1897
Crede, quod habes, et habes – Wierz, że masz, a będziesz miał.
#Z1898
Cum recte vivis, ne cures verba malorum – Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.
#Z1899
Divide et impera – Dziel i rządź.
#Z1900
Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris – dopóki będziesz szczęśliwy, będziesz miał wielu przyjaciół, gdy przyjdą czasy pochmurne, będziesz sam. (Owidiusz)
#Z1901
Fac fideli sis fidelis – Bądź wierny temu, kto wierny tobie.
#Z1902
Festina lente! – Spiesz się powoli. (Oktawian August)
#Z1903
Fide, sed cui, vide – Ufaj, ale bacz, komu ufasz.
#Z1904
Macte animo, iuvenis! – Bądź mężny, młodzieńcze!
#Z1905
Nil desperandum - Nie trzeba tracić nadziei. (Horacy)
#Z1906
Quicquid agis, prudenter agas et respice finem – Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca.
#Z1907
Quicquid discis, tibi discis – Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
#Z1908
Si tacuisses, philosophus mansisses – Gdybyś milczał, byłbyś filozofem.
#Z1909
Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju przygotuj się do wojny. (Wegecjusz)
#Z1910
Si vis pacem, para iustitiam – Chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość.
#Z1911
Sapere aude - Odważ się być mądrym. (Horacy)
#Z1912
Sursum corda - Nie traćcie ducha.
#Z1913
Sustine et abstine – Znoś i panuj nad sobą. (Epiktet)
#Z1914
Ut sementem feceris, ita metes – Jak posiejesz, tak zbierzesz.
#Z1915
Alterius non sit, qui suus esse potest – Niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.
#Z1916
Álteri vivas oportet, si tibi vis vívere – Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. (Seneca)
#Z1918
Amicítia nisi inter pócula contracta plerumque vítrea est – Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle krucha.
#Z1919
Amicorum omnia communia – U przyjaciół wszystko jest wspólne (Pitagoras)
#Z1920
Amicum perdere est damnorum maximum – stracić przyjaciela to największa ze strat.
#Z1921
Amicus certus in re incerta cernitur – Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji (Cyceron)
#Z1922
Amicus optima vitae possesio – Przyjaciel to największy skarb w życiu.
#Z1923
Amicus stultorum similis efficietur – Przyjaciel głupich stanie się do nich podobny (kto z kim przestaje, takim się staje).
#Z1924
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
#Z1925
Clara pacta claros faciunt amicos – Jasne (jednoznaczne, nie budzące wątpliwości) układy tworzą wiernych przyjaciół.
#Z1926
Felicitas multos habet amicos – Szczęście ma wielu przyjaciół.
#Z1927
Fervet olla, vivit amicitia – Garnek kipi, przyjaźń kwitnie.
#Z1928
Verus amicus rara avis est – Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem.
#Z1929
Vulgare amici nomen, sed rara est fides – Słowo „przyjaciel” jest pospolite, ale lojalność jest bardzo rzadka.
#Z1930
Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum – Młodość jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki.
#Z1931
Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur – Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy. (Seneka)
#Z1932
Aequo pulsat pede – Jednako bije takt (czas jest dla każdego taki sam).
#Z1933
Amici fures témporum – Przyjaciele to złodzieje czasu.
#Z1934
Annus superior semper melior – Rok ubiegły zawsze lepszy.
#Z1935
Antiqua, quae nunc sunt, fuérunt olim nova – To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.
#Z1936
Assidue addiscens ad senium venio – Douczając się nieustannie dochodzę do starości.
#Z1937
Aut vincere, aut mori – Albo zwyciężać, albo umierać.
#Z1938
Bene mori praestat, quam túrpiter vívere – Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.
#Z1939
Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum – Krótki okres życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.
#Z1940
Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt – Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (Ewangelia wg św. Mateusza)
#Z1941
Carpe diem - Chwytaj dzień.
#Z1942
Cinis et manes et fabula fies – Popiołem i cieniem i wspomnieniem się staniesz. (Persjusz)
#Z1943
Comedamus et bibamus cras enim moriemur – Jedzmy, pijmy, wszak jutro pomrzemy.
#Z1944
Contra vim mortis non est medicamen in hortis – Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach.
#Z1945
Crescunt anni, decrescunt vires – Przybywa lat, ubywa sił.
#Z1946
De mortuis nihil nisi bene – O zmarłych dobrze albo wcale (mówić).
#Z1947
Festina lente – Spiesz się powoli.
#Z1948
Finis coronat opus – Koniec wieńczy dzieło.
#Z1949
Hodie mihi, cras tibi – Dziś mnie, jutro tobie
#Z1950
Memento mori – Pamiętaj o śmierci.
#Z1951
Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris – Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.
#Z1952
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani – Śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneka)
#Z1953
Mors meta malorum – Śmierć kresem cierpień.
#Z1954
Nescit vox missa reverti – Słowo, które raz wyleciało, nie umie powrócić.
#Z1955
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt – Wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. (Salustiusz)
#Z1956
Plurimos annos! – Sto lat! (dosł. Wielu lat!)
#Z1957
Post mortem est nulla voluptas – Po śmierci nie czas na przyjemności.
#Z1958
Potius mori quam foedari – Prędzej śmierć niż pohańbienie.
#Z1959
Pulvis es et in pulverem reverteris – Prochem jesteś i w proch się obrócisz. (Księga Rodzaju)
#Z1960
Respice finem – Patrz końca.
#Z1961
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis – Czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho upływającymi latami. (Owidiusz)
#Z1962
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.
#Z1963
Tempus fugit, aeternitas manet – Czas ucieka, wieczność trwa. (Wergiliusz)
#Z1964
Tota vita discendum est mori – Przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneka)
#Z1965
Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam – Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
#Z1966
Vivere nolit, qui mori non vult – Kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć. (Seneka)
#Z1967
Vulnerant omnes, ultima necat – Ranią wszystkie, ostatnia zabija (o godzinach)
#Z1968
Admoneri bonus gaudet – Dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia. (Seneka)
#Z1969
Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent – Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku. (Salustiusz)
#Z1970
Bono ánimo es! – Bądź dobrej myśli.
#Z1971
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi. (Cyceron)
#Z1972
Duobus litigantibus tertius gaudet – Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. (Ezop)
#Z1973
Humanum amare est, humanum autem ignoscere – Rzeczą ludzką jest kochać i ludzką też przebaczać. (Plaut)
#Z1974
Errare humanum est – Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneka Starszy)
#Z1975
Hominum causa omne ius constitutum sit – Wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi.
#Z1976
Homo doctus in se semper divitias habet – Człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma.
#Z1977
Homo sum, humani nil a me alienum puto – Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.
#Z1978
Humana non sunt turpia – Co ludzkie, nie hańbi.
#Z1979
Nemo sine vitiis est – Nikt nie jest bez wad.
#Z1980
Non est bonum esse hominem solum – Nie jest dobrze człowiekowi być samemu.
#Z1981
Non in solo pane vivit homo – Nie samym chlebem człowiek żyje. (Księga Powtórzonego Prawa)
#Z1982
Ultra posse nemo obligatur – Nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może.
#Z1983
Nemo sapiens nisi patiens – Nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.
#Z1984
Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.
#Z1985
Przyjaźń jest jak nieśmiertelnik. Blady, ale nigdy nie więdnie. (Henryk Sienkiewicz)
#Z1986
Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. (Antoine de Saint-Exupéry)
#Z1987
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać.
#Z1988
Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o Tobie i wciąż Cię lubi. (Elbert Hubbard)
#Z1989
Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. (Tadeusz Kotarbiński )
#Z1990
Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. (Stefan Żeromski )
#Z1991
Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. (Paulo Coelho )
#Z1992
Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje. (Antoine de Saint-Exupéry)
#Z1993
Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno. (Andrzej Sapkowski)
#Z1994
Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie. (Jan Paweł II)
#Z1995
Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała mówi: potrzebuję cię, ponieważ cię kocham. (Erich Fromm)
#Z1996
Nigdzie nie kupisz szczęścia, miłość daje je gratis. (Phil Bosmans)
#Z1997
W życiu piękne są tylko chwile. (Ryszard Riedel)
#Z1998
Nie biegnij za szybko przez życie bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. (Gabriel García Márquez)
#Z1999
Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. (Albert Einstein)
#Z2000
Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co się trafi. (Forrest Gump)
#Z2001
Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem. (Phil Bosmans)
#Z2002
Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to co ma dla nas.
Trwa ładowanie...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.